info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Společně poskládáme komplexní ekologická a energetická řešení vašich projektů.

PURUM KRAFT, přední české společnosti poskytující celé portfolio služeb v oblasti životního prostředí, jeho ochrany a souvisejících činností – vodohospodářství, energetiky, geotechnického inženýrství, odpadového hospodářství, stavebnictví a dopravy. Vše u nás najdete pod jednou střechou, s českým kapitálem a českými tradicemi už od roku 1926. Seznamte se.

AQUATEST - český lídr v oblasti environmentálních služeb
AQUATEST - špička v oboru sanací, hydrogeologie, karotáže, hydrologie, vodohospodářství a laboratorních služeb
AQUATEST - řešení v odpadovém hospodářství včetně technologií na využití a recyklaci odpadů
Kvalitu svých služeb podporuje AQUATEST vlastním výzkumem a vývojem ve spolupráci s předními experty a institucemi.

AQUATEST realizuje zejména:

 • průzkum a sanace, komplexní řešení ekologických zátěží a revitalizací území
 • veškeré služby v oborech geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, hydrologie a ochrany životního prostředí
 • karotáže
 • vodohospodářské projekty
 • služby odpadového hospodářství, recyklace odpadů včetně jejich využití
 • demolice a stavební práce včetně dodávek technologických celků
 • laboratorní služby a rozbory včetně odběrů vzorků
 • projekty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje

AQUATEST a.s.


Geologická 988/4
152 00 Praha 5

Tel.: +420 234 607 111
Email: aquatest@aquatest.cz
www.aquatest.cz

Datová schránka: sq9cva8

IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843

Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Zajišťujeme veškeré nakládání s odpady, jejich zpracovávání legislativní činnosti v oblasti odpadů. Purum s.r.o. nabízí služby v těchto oblastech:

 • komplexní odpadové hospodářství, outsourcing odpadového či vodního hospodářství
 • ekologické nakládání, recyklace, odstranění pevných i kapalných odpadů
 • recyklace veškerých druhů odpadů a druhotných surovin
 • vodohospodářská infrastruktura, vodovody a kanalizace
 • související specializované dopravní služby
 • facility management
 • školení, certifikace v oblasti odpadového hospodářství
 • konzultace, poradenství, expertní podpora, studie odpadového hospodářství

Purum s.r.o.


ÚVR Mníšek pod Brdy 600
252 10 Mníšek pod Brdy

Tel.: +420 318 592 671
Email: info@purum.cz
www.purum.cz

Datová schránka: gd4vr8h

IČO: 62414402
DIČ: CZ62414402

Společnost navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha sahající do roku 1926 a je nejstarší a největší geotechnickou konzultační firmou v České republice. Společnost nabízí komplexní služby:

 • geotechnika
 • inženýrská geologie
 • hydrogeologie
 • mechanika zemin
 • mechanika hornin
 • laboratoř geomechaniky
 • zakládání staveb, projektování geotechnických konstrukcí, pasportizace budov
 • inženýrská seizmologie
 • geofyzika
 • numerické modelování
 • laserové skenování
 • letecké práce
 • sanace skalních stěn
 • stavební dynamika
 • inženýrská geodézie
 • báňské inženýrství
 • ekologické audity
 • IPPC, EMS, EIA

SG Geotechnika a.s.


Geologická 988/4
152 00 Praha 5 - Barrandov

Tel.: +420 234 654 111
Email: info@geotechnika.cz
www.geotechnika.cz

Datová schránka: a8ycvje

IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168

Stavební firma PROFISTAV Litomyšl je specialista na průmyslové, vodohospodářské a zemědělské stavby, rekonstrukce budov a památkových objektů. Skupině pomáhá tím, že se nemusíme spoléhat na cizí stavitele a máme na blízko špičkové odborníky. Činnosti společnosti nekončí pouze u staveb, specialitou je nabídka kamenných výrobků, oken a dveří té nejvyšší kvality. Mezi stavařské domény firmy patří:

 • inženýrské sítě, vodohospodářské i dopravní stavby
 • ekologické stavby
 • průmyslové a zemědělské stavby
 • recyklace a třídění stavebních materiálů
 • bytová výstavba
 • rekonstrukce budov a památkových objektů
 • stavby občanské vybavenosti

PROFISTAV LITOMYŠL zajišťuje dále

 • vlastní těžbu, prodej a řezání opukového kamene
 • provoz fotovoltaické elektrárny

PROFISTAV Litomyšl, a.s.


Tyršova 231
570 01 Litomyšl

Tel.: +420 461 612 050
Email: profistav@profistav.cz
www.profistav.cz

Datová schránka: 3avftxq

IČO: 27742741
DIČ: CZ27742741

Společnost UVR Mníšek pod Brdy a.s. nabízí služby ve dvou areálech UVR Mníšek pod Brdy a Lignit Hodonín Důl Mír. Zajišťuje činnosti vzdělávacího střediska skupiny včetně Akademie PURUM KRAFT. Kromě správy obou areálů poskytuje širokou nabídku služeb:

 • pronájem administrativních prostor, skladů, provozních hal, zasedacích a školicích místností
 • facility management – veškeré služby související s pronájmem (např. distribuce energií, vody, ostraha objektů, úklid, údržba, odvoz odpadu)
 • správa lignitového dolu a poskytování činností spojených s těžbou (např. geologický průzkum, vyhledávání ložisek nerostů, zřizování a zajišťování důlních děl)
 • školení a kurzy ve Školicím středisku UVR v Mníšku pod Brdy
 • prodej elektrické energie
 • správa fotovoltaické elektrárny

UVR Mníšek pod Brdy a.s.


ÚVR Mníšek pod Brdy 600
252 10 Mníšek pod Brdy

Tel.: +420 318 592 671
Email: uvr@uvr.cz
www.uvr.cz

Datová schránka: zpkgucd

IČO: 45147477
DIČ: CZ45147477

Dopravní firma s mezinárodní působností, má vlastní kvalitním týmem obsluhovaná špičková vozidla. Díky tomu poskytuje pod jednou střechou své služby se vším všudy bez překážek v podobě velkých vzdáleností. ADR - Trans nabízí plné spektrum služeb logistiky nebezpečných látek:

 • cisternová přeprava a kombinovaná multimodální tank kontejnerová přeprava
 • prodej, přeprava, distribuce a skladování chemikálií včetně přepravy žíravých látek moderními pogumovanými cisternami
 • komplexní logistické služby pro nebezpečné látky
 • řešení veškerých požadavků v oblasti dopravy nebezpečných látek včetně kompletního řešení odvozu kapalných odpadů
 • poradenství v oblasti dopravy a logistiky nebezpečných látek
 • vodohospodářské služby – čistění kanalizací
 • unikátní řešení individuálních potřeb zákazníků – řešení surovin i odpadů jednou firmou

ADR - Trans, s.r.o.


ÚVR Mníšek pod Brdy 600
252 10 Mníšek pod Brdy

Email: info@adr-trans.cz
www.adr-trans.cz

Datová schránka: j9qjcvr

IČO: 27365964
DIČ: CZ27365964

Počátek činnosti společnosti je spojen se zpracováním znečištěné rtuti, respektive odpadu s obsahem rtuti. Společnost se postupně rozvinula v největšího výrobce a dodavatele rtuti, zejména rtuti nejvyšší dosažitelné čistoty (99,9995%), v České republice. Většina rtuti se vyváží do zahraničí.

Nejvýznamnější spotřebitelé rtuti vyrobené společností BOME s.r.o. jsou výrobci v odvětví chemického průmyslu (katalýza). Pro potřeby stomatologie společnost BOME s.r.o. zahájila v roce výrobu sáčků Hg o různých hmotnostech, které se používají pro výrobu amalgámových kapslí a zajišťují přesný dávkovací poměr pro ochranu zdraví pacienta.

BOME s.r.o.


V jezírku 544
252 43 Průhonice

Tel.: +420 267 750 010
Email: info@bome.cz
www.bome.cz

Datová schránka: e2ez5r9

IČO: 47217201
DIČ: CZ47217201

Firma Chemická bezpečnost s.r.o. je dnes na špici trhu recyklace a zpracování plynových lahví. Na trhu nabízí široké spektrum služeb v oblasti chemické bezpečnosti, nakládání s dopady, ochraně životního prostředí:

 • školení, administrativa a odpadové právo
 • průzkum kontaminace a sanační práce
 • inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
 • průmyslové čistící práce
 • demontážní, demoliční a likvidační práce
 • související činnosti v oblasti nakládání a likvidace odpadů
 • posouzení technologického procesu z hlediska vzniku odpadních produktů
 • měření a posouzení (certifikace) zásobních nádrži, zásobníků a reservoárů z hlediska propustnosti a úniku do životního prostředí
 • provoz skladu nebezpečných odpadů v Moravskoslezském kraji

Chemická bezpečnost s.r.o.


Nábřeží SPB, 457/30
708 00 Ostrava - Poruba

Tel.: +420 596 915 060
Email: chb@chb.cz
www.chb.cz

Datová schránka: e2ez5r9

IČO: 25890069
IČZUJ: 554821

Dceřiná společnost firmy AQUATEST a.s. a současně společný podnik se silnou odpadářskou skupinou REC GROUP z Uhersko Hradišťska. Biosolid provozuje jedno z největších a nejmodernějších dekontaminačních center zemin a kalů kontaminovaných především ropnými látkami biologickou cestou tzv. biodegradací. Zařízení bylo vybudována zcela nové, na zelené louce, společnou investicí holdingu PURUM KRAFT a REC GROUP, kteří spojili své síly, kontakty a zkušenosti za tímto účelem. Za dobu svého působení touto formou dekontaminovala a odstranila více než 1 mil. tun nebezpečných odpadů - zejména kontaminovaných zemin. Realizovala tyto práce jako subdodavatel ve velmi významných sanačních projektech, mezi které patří sanace Leteckých závodů Kunovice, Colorlaku Staré Město, Autopal Hluk, CHOPAV - Moravské naftové doly, Magneton Kroměříž aj.

Biosolid, s.r.o.


Kostelanská 2128
68603 Staré Město

Datová schránka: xzh4cc4

IČO: 26136830
DIČ: CZ26136830

Purum v tomto projektu zabezpečuje především know how, dopravu ADR a dodávky zdravotnických odpadů vhodných k dekontaminaci. Kafilerníci poskytli vhodnou lokalitu (kafilerii), která nebyla pro tento záměr "kontroverzní", patřičnou infrastrukturu a starají se o provoz zařízení. Technologie je dekontaminační parní rotační autokláv, který funguje na principu sterilizace (jako např. u zdravotnických nástrojů). Tzn. odpad se zcela dekontaminuje horkou párou o patřičné teplotě, každý proces má předepsanou dobu dekontaminace, tak aby horkou párou byly zabity veškeré škodlivé organismy a definitivně odstraněna infekčnost. Na závěr se sterilizovaný, již neinfekční odpad nadrtí a je možné ho dále využít jako např. alternativní palivo v cementárnách.

EKOPUR s.r.o.


Dobřejovice 97
37341 Hosín

Datová schránka: ps73d7e

IČO: 26106612
DIČ: CZ26106612

Společnost patří mezi slovenskou špičku v oblasti inženýrské geologie a geotechniky, zejména v aplikaci geotechniky pro podzemní stavby. Společnosti nabízí:

 • komplexní inženýrskogeologické, geotechnické a hydrogeologické průzkumy
 • geologické průzkumy životního prostředí
 • terénní měření in situ v oboru inženýrské geologie a geotechniky
 • monitoring geologických faktorů životního prostředí
 • geotechnický, hydrogeologický a hydrogeochemický monitoring
 • sanace geologického prostředí a ekologických zátěží
 • posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí (EIA)
 • posudky, studie, poradenská a konzultační činnost v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie, geotechniky a životního prostředí
 • geotechnický a geologický dozor staveb a dokumentace během výstavby)
 • stabilní a konsolidační analýzy násypů a zářezů
 • návrhy sanací svahových deformací

GEOFOS s.r.o.


Velký diel 3323
010 08 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 903 511 560
Email: vaclav.vesely@geofos.sk
www.geofos.sk

IČO: 36 006 980

Společný podnik skupin PURUM KRAFT a INTERPORT. Poskytovatel efektivních, spolehlivých, bezpečných a komplexních logistických řešení. Svým zákazníkům dodává INTERPORT CARGO špičkovou kvalitu a spolehlivost bez ohledu na složitost zadání a situaci ve službách jako je:

 • návrh a implementace inovativních logistických řešení a nákladní přepravy
 • logistická podpora plánování projektů
 • řešení na míru podle potřeb zákazníka a odvětví
 • optimalizace dodavatelského řetězce

INTERPORT CARGO a.s


Geologická 988/4
152 00 Praha 5

Email: info@interportcargo.cz
www.interportcargo.cz

IČO: 06458971

Etiopská konzultační a inženýrská firma AQUACON ENGINEERING byla založena na základě rozhodnutí partnerů v roce 2014. Společnost je registrována společně s Etiopským investičním úřadem, Ministerstvem obchodu a průmyslu, Ministerstvem vodohospodářství, zavlažování a energetiky a Finančním a celním úřadem Etiopie. AQUACON ENGINEERING zajišťuje:

 • zavlažování, služby pro vodohospodářství, hydrologie, hydrogeologie
 • geologie, geofyzikální měření
 • recyklace odpadů a komplexní odpadové hospodářství
 • technologie, design a provoz čistíren odpadních vod
 • sanace kontaminované vody a půdy
 • sanační šetření a supervize nad sanačními projekty
 • konzultační služby v oblasti ochrany životního prostředí, včetně sociálních a ekonomických aspektů a hodnocení rizik
 • výzkum a rozvoj (R&D), školení a předávání know-how

AQUACON ENGINEERING PLC.


Tsehay Complex, District 14, Bole Sub-City,
Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box 46230

Mr. Zenaw Tessema
Tel.: +251 (0)933191051
Email: zenawt@yahoo.com

Mr. Jiri Sima
Tel.: +251 (0)941962358
Tel.: +420 603 198 123
Email: sima@yahoo.com

www.aquacon.info