Skupina
CS | EN | SR

Úřední měření průtoku

Úřední měření průtoku

30. 1. 2018

Společnosti AQUATEST a.s. byla v září roku 2013 udělena Autorizace k výkonu úředního měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou. Na základě této autorizace je společnost vedena v databázi autorizovaných subjektů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Měřící skupina společnosti AQUATEST a.s. je tvořena dvěma pracovníky, kteří jsou držiteli certifikátu způsobilosti České metrologické společnosti v oboru měření průtoku hydrometrováním. Na tomto základě je společnost AQUATEST a.s. oprávněna provádět úřední měření průtoku hydrometrováním, o jehož výsledku vydává dokument charakteru veřejné listiny – Doklad o úředním měření.