Skupina
CS | EN | SR

Budoucí úsek dálnice D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

  • Domů
  • Novinky
  • Budoucí úsek dálnice D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

Budoucí úsek dálnice D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

12. 9. 2019

Budoucí úsek dálnice D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy 

Navržená trasa budoucí dálnice D3, leží na hlavním mezinárodním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii, do Řecka. Část budoucího úseku stavby D3 0309/II, mezi obcemi Ševetín–Borek, řeší zkapacitnění stávající silnice první třídy I/3 na směrově rozdělenou čtyřproudovou komunikaci.  Společnost SG Geotechnika a.s. zajišťuje stavební dozor díla a řeší mnohdy neočekávané geotechnické úlohy, které dálnice D3 přinesla a přináší, a které nebylo možné v přípravných průzkumných pracích postihnout. 

Stavební dozor pro dlouhodobou kvalitu díla 

Společnost SG Geotechnika a.s. zajišťuje výkon stavebního dozoru a průběžně posuzuje nastalé geotechnické úlohy, aby byla zajištěna dlouhodobá kvalita komunikace. Trasa budoucího úseku D3 prochází složitými geologickými a hydrogeologickými poměry, ke kterým se také přidružilo konstrukční provedení a kvalita stávající silnice I/3. Vzájemná spolupráce geotechnického dozoru stavby se zhotovitelem a projektanty stavby přinesla vhodná technická řešení zastižených geotechnických skutečností na stavbě. 

Vyztužené zemní násypy zajišťující stabilitu zemního tělesa komunikace  

Mimo standardní geotechnické kontrolní práce týkající se míry zhutnění, kvality zemních materiálů či shody projektové dokumentace s postupem výstavby, se ve čtyřech úsecích budoucí D3 uplatnily vyztužené zemní násypy včetně monitorovacího systému a výměny podloží ve dvou místech pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti stavby.

Odvedení podzemních vod pro stabilitu dálničních svahů 

Stavbu na mnoha místech ztížily průsaky podzemních vod ze stávajících násypů. Při přítocích podzemích vod se svahy v projektem předepsaných sklonech, ukázaly jako nestabilní a docházelo k povrchovým sesuvům. Odborníci SG Geotechniky a.s. odsouhlasili jako optimální řešení výměnu zemin paty svahu za drcený štěrk. Pro podchycení a odvedení podzemních vod mimo dálniční těleso byl použit systém drenážních štěrkových žeber a koberců. Po doplňkovém průzkumu byla zjištěna málo únosná pláň stávající vozovky I/3, která vznikla působením vysoké hladiny podzemní vody v kombinaci s nevhodnými zeminami. S ohledem na to, že nebylo možné danou oblast gravitačně odvodnit, přistoupilo se k sanaci pomocí drceného kameniva a obousměrné výztužné textilie. 

Předpokládaná doba zprovoznění celého úseku je na přelomu roku 2019 a 2020. Kromě polohy dálnice D3 na významném mezinárodním tahu, spočívá hlavní význam budoucí komunikace rovněž v propojení Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť.

KOMPLEXNÍ GEOTECHNICKÉ A STAVEBNÍ DOZORY INŽENÝRSKÝCH DĚL
PRO ÚSPĚCH NAŠICH KLIENTŮ 

Odtěžení stávajícího násypu pro zavázání nového vyztuženého násypu pro zajištění bezpečnosti a vysoké únosnosti komunikace při zachování provozu vozidel na budoucí dálnici D3

 

Průsaky podzemních vod ze stávajících násypů a v rozšíření zářezů, které způsobují povrchovou nestabilitu svahů

 

Sanace průsaků podzemních vod štěrkovým žebrem 

 

Více se dočtete v INŽINIERSKE STAVBY I INŽENÝRSKÉ STAVBY číslo 4/2019 


www.geotechnika.cz