Skupina
CS | EN | SR

Chytré hospodaření s vodními zdroji

Chytré hospodaření s vodními zdroji

18. 2. 2020

Liberecký kraj se jako druhý český region zapojuje do evropské platformy Water Smart Territories a ve spolupráci se společností AQUATEST, členem skupiny PURUM GROUP, pomáhá definovat stěžejní vodohospodářská témata. Liberecký kraj se zaměří na úbytek zásob podzemních vod, koncentraci pesticidních látek, retenci vody v krajině, využití čistírenských kalů či digitalizaci vodohospodářských dat

Zatímco čelíme celosvětovému trendu kontinuálně rostoucí spotřeby vody, přibližně 17 % území Evropské unie se potýká s nedostatkem vodních zdrojů a pouhých 40 % povrchové vody splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu. Udržitelné vodní hospodářství je nezbytné pro kvalitu života, tak pro klíčová odvětví průmyslu, zemědělství, energetiky či cestovní ruch. Celoevropský program Water Smart Territories sdružuje regiony chytře hospodařící s vodními zdroji, identifikuje budoucí vědecké a inovační trendy pro šetrné hospodaření s vodou. Liberecký kraj se stal 17. evropským regionem, který se do inovační platformy zapojil. 

Odborníci společnosti AQUATEST v Libereckém kraji identifikovali významný pokles hladiny podzemní vody a úspěšně řeší významné sanační projekty 

Specialisté společnosti AQUATEST v Libereckém kraji působí od roku 1995 a otázce vody se zde věnují vskutku komplexně. Podíleli se na řešení velkých sanačních zakázek bývalého letiště Hradčany a vojenských prostorů v Ralsku a Kuřivodech u Mimoně, které patřily s 250 kilometry čtverečnými mezi nejvíce kontaminované lokality ropnými látkami v České republice. Spolupracují se státním podnikem DIAMO na řešení ekologických zakázek v oblasti Stráže pod Ralskem, zahrnujících odstranění následků chemické těžby uranu v lokalitě. Více jak dvacet let provádí monitoring hydrogeologických poměrů v okolí polského dolu Turów ležícího na hranici s ČR, kde dlouhodobým monitoringem hladin podzemní vody v okolí důlního díla zjistili pokles hladiny podzemní vody na českém území. Společnost spolupracuje také s polskou stranou v rámci mezinárodní komise, kde má své zástupce i Ministerstvo životního prostředí, které se problematikou polského povrchového hnědouhelného dolu dlouhodobě zabývá.  

Spolupráce řeší úbytek zásob vody a pesticidní látky

V rámci diskuse nad klíčovými tématy Libereckého kraje, byl jako preferovaná oblast spolupráce, stanoven úbytek zásob vody. Velkým tématem je výše zmíněný polský důl Turów, který prokazatelně způsobuje pokles hladin podzemních vod, dále bude nezbytné se zabývat retencí vody v krajině, revitalizací drobných vodních toků a obnovováním mokřadních systémů. Pro zlepšení vodohospodářské situace bude do budoucna nutné zlepšit a hospodárněji využívat vodní zdroje, a to jak podzemní, tak i povrchové. Nutné bude řešit problematiku pesticidních látek v pitné vodě, které pocházejí zejména ze zemědělství, ale také z postřiků proti škůdcům používaným v lesních školkách. Pesticidní látky se postupným promýváním dostávají do podzemních vod a stávají se difúzním zdrojem kontaminace. V rámci boje proti suchu je významná revitalizace vodních toků, vyšší retence vody v krajině, budování malých přehrážek a kaskád v horských oblastech tak, aby docházelo k delšímu zadržení vody krajině a zabránění jejímu rychlému odtoku do údolních oblastí.

Šetrné cirkulární hospodaření s vodními zdroji a nezbytná digitalizace 

V programu Water Smart Territories je možné se zamyslet nad důmyslnějším a efektivnějším využitím jak vody, tak i dalších komodit, jako jsou například čistírenské kaly, které mohou být ideálně využívány buď jako výrobky, nebo je možné je alespoň energeticky využívat. Další oblastí, která přispěje k efektivnějšímu zacházení s vodou je digitalizace již existujících dat a vodohospodářských informací, která jsou průběžně získávána. K hospodárnějšímu zacházení s vodou by přispělo i propojení databází povolených odběrů z vodohospodářských a stavebních úřadů, pravidelného monitoringu podzemních a povrchových vod z ČHMÚ, kontaminovaných míst SEKM, kvality vodních zdrojů, kterou mají v gesci provozovatelé vodních zdrojů jako SČVK, či databáze kvality podzemních vod, které jsou ovlivněny hlubinnou těžbou a monitoruje je DIAMO. Jejich propojením by byly shromážděny všechny relevantní informace o množství a kvalitě vod do jednoho informačního systému, včetně GIS zpracování a vizualizace, a bylo by možné efektivněji nakládat s tak cennou surovinou, jako je voda.

Evropská inciativa Water Smart Territories umožňuje rozvoj inovativních technologií pro chytré hospodaření s vodními zdroji 

Hlavním cílem platformy Water Smart Territorieories je posílení inovační kapacity evropských regionů nad rámec efektivního využívaní vodních zdrojů. Umožňuje užší spolupráci sdružených regionů, firem a klastrových organizací, vyzdvihuje nejslibnější inovace, vyměňuje zkušenosti a data, posiluje průmyslový dialog a rozvoj inovativních technologií a služeb. Připravuje investiční a neinvestiční projekty regionů, klastrových organizací, podniků a výzkumného sektoru. Témata Libereckého kraje, jako druhého v České republice po kraji Jihomoravském, jsou definována, detailně popsána a připravena na řešení v rámci programu Water Smart Territories.

Svazu měst a obcí České republiky děkujeme za podporu inovačních postupů pro šetrné hospodaření a nakládání s vodními zdroji »