Skupina
CS | EN | SR

Vyjádření skupiny PURUM GROUP ke státní zakázce Nelahozeves

  • Domů
  • Novinky
  • Vyjádření skupiny PURUM GROUP ke státní zakázce Nelahozeves

Vyjádření skupiny PURUM GROUP ke státní zakázce Nelahozeves

24. 1. 2022

V probíhající kauze státní zakázky na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves, jsou mimo jiné obviněny společnosti AQUATEST a.s. a CELIO a.s. Do doby pravomocných výstupů ctíme presumpci neviny a nechystáme přijímání žádných zásadních opatření. Respektujeme probíhající trestní řízení a řádně spolupracujeme s Policií České republiky. Státní zakázku realizuje společnost AQUATEST a.s. od roku 2016 a vzhledem k četným řádným kontrolám sanační lokality, při kterých nebyly na straně společnosti AQUATEST a.s. shledány žádné závady, doufáme, že bude situace zdárně vyřešena.

Podnikáme veškeré právní kroky a vyvíjíme maximální úsilí, aby probíhající vyšetřování nemělo žádný vliv na chod společnosti. Ve společnosti AQUATEST a.s. (dále „AQUATEST“) je na základě plné moci pověřen řízením společnosti Jan Demský. Společnost CELIO a.s. (dále „CELIO“) je subdodavatelem státní zakázky a majetkově není se skupinou PURUM GROUP propojena.

Odstranění starých ekologických zátěží na skládce průmyslových odpadů Nelahozeves realizuje společnost AQT&Rumpold Nelahozeves s vedoucím účastníkem společností AQUATEST, která státní zakázku vysoutěžila v březnu 2016. Ve stejném roce společnost uzavřela realizační smlouvu a převzala sanační lokalitu. V průběhu podzimu 2016 a začátku roku 2017, byl zpracován realizační projekt sanace na základě projektové dokumentace, včetně technologických zkoušek zpracování a odstraňování styrenových smol. Realizační projekt byl schválen v březnu 2017 Ministerstvem financí (MF), Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), supervizorem a nabyvatelem. Byla získána bankovní záruka, kterou společnost ručí objednateli za správnou realizaci celého díla, a v březnu 2018 také stavební povolení. Od té doby probíhá realizace sanačních prací a postupné zpracování a odstraňování kontaminovaných zemin a odpadů.

Bylo řešeno několik variant odstranění styrenových smol a jejich zpracování ve společnosti CELIO, bylo potvrzeno jako nejefektivnější, nejbezpečnější a nejekologičtější varianta, která byla schválena MF, MŽP, ČIŽP, supervizní organizací a nabyvatelem. Po celou dobu zpracování a odstraňování vytěžených odpadů postupuje subdodavatelská společnost CELIO zcela v souladu se schválenou projektovou dokumentací dotčenými orgány státní správy a samosprávy, IPPC a provozními řády společnosti CELIO. Veškeré odpady s obsahem styrenových smol společnost postupně zpracovává metodou stabilizace na lince na úpravu odpadů na tzv. sludge. Stabilizovaný odpad je odkládán ke zrání a postupně dle kapacity předáván k termickému využití do cementárny, kde dochází při výrobě cementu k ekologickému odstranění sekundárních paliv a odpadů.

U části odpadů, bylo přistoupeno k dočasnému uskladnění v tělese skládky S-NO z důvodu nejvyššího možného zabezpečení, a to zcela v souladu dle platného IPPC a provozních řádů. Společnost CELIO nepopírala, že se látky s obsahem styrenových smol nachází na zabezpečené skládce nebezpečných odpadů, kde ale nejsou trvale uloženy, pouze dočasně uskladněny z důvodů charakteru odpadu, který zařízení cementárny není schopno trvale kontinuálně odebírat. Po celou dobu zakázky probíhá v místě sanační lokality monitoring odpadů a podzemních vod bez zásadních negativních zjištění. V posledních dvou letech k zakázce proběhla desítka řádných kontrol nad prováděním prací, kterých se účastní zástupci MF, MŽP, ČIŽP, supervize a nabyvatele, při kterých nebyly na straně společnosti AQUATEST shledány žádné závady. V současné době společnost AQUATEST splnila veškeré zákonné povinnosti a řádně spolupracuje s Policií České republiky, aby se vzniklá situace co nejdříve vysvětlila. 

Společnost AQUATEST je členem české skupiny PURUM GROUP, která více než 1 500 zákazníkům na tuzemském a zahraničním trhu poskytuje komplexní ekologické služby v oblasti veškerých odpadů, ovzduší, vody, geologie, geoinženýringu, hydrogeologie, vodohospodářství, přepravy nebezpečných látek, distribuce chemikálií, stavební činnosti, dodávky technologických systémů, vědy a výzkumu a mnoha dalších doplňkových činností.